INTER PROFILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje  projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0288/18 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Inter Profiles Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty produkcyjnej o innowacyjny produkt” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0288/18-00 zawartą dnia 5 kwietnia 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach.  Celem projektu jest  wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy spółki na rynku krajowym i międzynarodowym.

 Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- wdrożenie wyników prac B+R
- wprowadzenie innowacji produktowej.

Wartość projektu: 986 270,58 PLN
Dofinansowanie: 441 015,30 PLN

 

 

INTER PROFILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄrealizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0152/19 pn. „Doradcze usługi prorozwojowe w firmie Inter Profiles Sp. z o.o.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0152/19-00 zawartą dnia 15 czerwca 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa Inter Profiles Sp. z o.o. do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

 

Wartość projektu: 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 42 500,00 PLN